Artikel 1 begrippen
In deze algemene voorwaarden hebben de hier onderstaande begrippen de navolgende betekenis:
Aircrew Training Center BV: centrum voor luchtvaartgerichte opleidingen en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Student: degene die zich bij het Aircrew Training Center heeft ingeschreven voor het volgen van de basis opleiding tot verkeersvlieger;
Overeenkomst basis opleiding tot verkeersvlieger (student pilot agreement): de overeenkomst die tussen het Aircrew Training Center en de student is gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hierna te noemen OV;
Schriftelijk: communicatie vanuit Aircrew Training Center per brief, fax, email of via de website;
European Flight Academy GmbH: een door Aircrew Training Center gecontracteerde samenwerkende organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de theorie en praktijklessen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Aircrew Training Center en op alle door Aircrew Training Center gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken;
2.2 Door een inschrijving of het aangaan van de student pilot agreement (OV) met Aircrew Training Center aanvaardt de student de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
2.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden student wordt genoemd, dient hier mede onder te worden verstaan: de persoon of instelling die zich voor de student garant stelt.

 

Artikel 3 Prijzen
3.1 Op de overeenkomsten van het Aircrew Training Center zijn de tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst zelf of de bijlage(n) waar naar verwezen wordt van kracht;
3.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst tariefbepalende factoren, zoals overheidsheffingen en –toeslagen een wijziging van de tarieven noodzakelijk maken, is het Aircrew Training Center gerechtigd het eerder overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen;
3.3.De basis opleiding tot verkeersvlieger wordt door het Aircrew Training Center BTW-vrij aangeboden.

 

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1 Aanmeldingen zijn voor Aircrew Training Center pas bindend nadat Aircrew Training Center deze schriftelijk, per e-mail, of per fax heeft bevestigd middels een OV (student pilot agreement);
4.2 De selectieprocedure voor de ATC opleiding is niet vrijblijvend. Als na een succesvolle afronding van de selectieprocedure de aspirant student besluit om alsnog niet te starten met de opleiding dan zal het Aircrew Training Center de selectiekosten ad. € 2.000,- verhalen bij de aspirant student. Met ondertekening van het aanmeldingsformulier voor de selectieprocedure gaat de aspirant student hiermee akkoord;
4.3 Na inschrijving en na een positief resultaat van de selectieprocedure ontvangt de student een OV (student pilot agreement) voor de definitieve inschrijving;
4.4 De duur en volgorde van de opleiding worden door Aircrew Training Center ingepland. Het Aircrew Training Center behoudt zich het recht toe hiervan in redelijkheid af te wijken;
4.5 De student zal al het mogelijke doen alle facetten van de opleiding in de daarvoor beschikbare tijd af te ronden. De student verplicht zich ook per direct contact op te nemen met Aircrew Training Center in geval van problemen en vertragingen in het opleidingstraject;
4.6 De student is zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten die gemaakt worden tijdens de opleiding. De student is ook verantwoordelijk voor alle extra kosten die voortkomen uit overschrijding van het niet behalen van het minimaal vereiste aantal vlieguren, herexamens, en vertragingen buiten de schuld van Aircrew Training Center en de European Flight Academy om;
4.7 De student dient zich te houden aan de lokale wetgeving, en verplicht zich om de geldende wetten aldaar na te leven;
4.8 In geval van misbruik van alcohol, gebruik van drugs of andere psychotrope stoffen wordt de opleiding zonder voorafgaande waarschuwing per direct stop gezet zonder restitutie van opleidingsgelden;
4.9 Bij grove nalatigheid van de student zal de student per direct van de opleiding verwijderd worden zonder restitutie van opleidingsgelden.

 

Artikel 5 Betaling
5.1 Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen, dient de student facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen door overschrijving op een door het Aircrew Training Center aan te wijzen bankrekening;
5.2 Een verplichting tot betaling kan niet worden opgeschort ook niet indien de student meent enig recht van reclame te hebben. Behoudens toestemming van het Aircrew Training Center vindt geen verrekening plaats;
5.3 Indien niet tijdig binnen de in 5.1 genoemde termijn wordt betaald, is student, na door Aircrew Training Center ten minst één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn van 1 week alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij niet-tijdig betaling wordt over het verschuldigde bedrag rente berekend. De verschuldigde rente is 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast kunnen administratiekosten worden doorberekend met een minimum van € 25,- per factuur;
5.4 Naast de in 5.3 genoemde rente en administratiekosten zullen ook alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van een vordering op de student door het Aircrew Training Center worden verhaald. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-;
5.5 In het geval de student in gebreke blijft als in artikel 5.4 bedoeld om de betalingsverplichtingen te voldoen, heeft Aircrew Training Center het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de student aansprakelijk te stellen voor de schade die daaruit voortvloeit.

 

Artikel 6 Annulering
6.1 De overeenkomst is van kracht na ondertekening van de OV (student pilot agreement);
6.2 Aircrew Training Center en de student zijn gerechtigd om binnen 14 dagen, na de ondertekening van de overeenkomst, en nog voordat de opleiding is gestart, te annuleren. Reeds betaalde opleidingskosten worden terugbetaald;
6.3 Annulering van een eenmaal aangevangen opleiding is alleen mogelijk indien de student door ziekte of ongeval blijvend ongeschikt is om de opleiding voort te zetten. Het oordeel van een geneesheer of keuringsarts is in deze bepalend. Op het te restitueren bedrag zullen de inmiddels genoten opleidingskosten en 10% van de totale factuurwaarde aan door Aircrew Training Center gemaakte organisatiekosten in mindering worden gebracht.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Aircrew training Center is slechts verantwoordelijk voor schade geleden door de student of in verband met de door Aircrew Training Center geleverde diensten, als Aircrew Training Center opzet of grove schuld of opzet van (één van) haar werknemers te verwijten is. De aansprakelijkheid van het Aircrew Training Center is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
7.2 Aansprakelijkheid tijdens de opleidingsperiode bij de European Flight Academy wordt afzonderlijk tussen de European Flight Academy en de student geregeld. De student vrijwaart Aircrew Training Center voor aansprakelijkheid voor schade en/of letsel die tijdens de training bij de European Flight Academy ontstaat;
7.3 De student dient de namens de European Flight Academy gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen;
7.4 Aircrew Training Center aanvaardt, behoudens opzet of grove schuld van (medewerkers van) het Aircrew Training Center, geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de student die tijdens de opleiding of gedurende het verblijf in de ruimten van het Aircrew Training Center ontstaan.

 

Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien naar het redelijk oordeel van Aircrew Training Center een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn;
Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van Aircrew Training Center zoals staking, ziekte personeel, vervoersproblemen, weersomstandigheden, maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen, storing in energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestaties door derden van wie Aircrew Training Center een en ander betrekt. Eventueel door student vooruitbetaalde gelden zullen door Aircrew Training Center in dat geval rato worden terug betaald, na aftrek van 10% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Aircrew Training Center reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 9 Privacy en geheimhouding
9.1 Aircrew Training Center bewaart alle door de student verstrekte gegevens zorgvuldig. Deze gegevens zal Aircrew Training Center niet dan na voorafgaand overleg met de student aan derden ter inzage geven;
9.2 Een ieder die vanuit Aircrew Training Center betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan.

 

Artikel 10 Overzicht opleidingen
10.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle opleidingen van het Aircrew Training Center; basis opleiding tot verkeersvlieger en pilot support.

 

Artikel 11 Het opleidingsprogramma & studieduur
11.1 Het opleidingsprogramma en de studieduur zijn geformuleerd in een studie overview, die wordt uitgereikt voor aanvang van de selectieprocedure en staat beschreven op de website van het Aircrew Training Center.

 

Artikel 12 Regels rondom examinering
12.1 Het Aircrew Training Center biedt een EASA integrated basis opleiding tot verkeersvlieger aan. Na afronding van de opleiding is de student in het bezit van een CPL ME/IR frozen ATPL brevet;
12.2 Het Aircrew Training Center heeft een samenwerkingsovereenkomst met de European Flight Academy GmbH. De opleiding van het Aircrew Training Center voldoet aan de eisen gesteld door de German Civil Aviation Authority en de European Aviation Safety Agency (EASA), een agentschap van de Europese Unie;
12.3 Aircrew Training Center examineert niet zelf. De European Flight Academy GmbH neemt de praktische en theoretische examens af volgens de richtlijnen van de German Civil Aviation Authority;
12.4 Indien een TRI/TRE (bevoegd examinator) van mening is dat de student in een herexamen niet het beoogde niveau kan halen, kan toegang tot een herexamen worden ontzegd. De examinator zal in deze zeer uitzonderlijke situatie alle partijen schriftelijk informeren en aan alle partijen een schriftelijke toelichting geven.

 

Artikel 13 Klachten en beroep
13.1 Heeft een student klachten dan probeert hij/zij deze eerst met de instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan de student schriftelijk een klacht indienen bij het Aircrew Training Center;
13.2 Gezien de strikte opleidingsprogramma van de European Flight Academy dient een klacht binnen één werkweek, na het ontstaan van de klacht, ingediend te worden;
13.3 Aircrew Training Center neemt binnen drie dagen na ontvangst van de klacht deze in behandeling;
13.4 Aircrew Training Center bevestigd de student, binnen drie werkdagen na ontvangt van de klacht, dat de klacht ontvangen is en in behandeling wordt genomen;
13.5 Aircrew Training Center behandelt de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangt, en beantwoord de klacht van de student schriftelijk, uiterlijk vijf dagen na de binnenkomst van de klacht;
13.6 Indien Aircrew Training Center meer tijd nodig hebben om de klacht naar alle redelijkheid op te lossen, dan zal zij de student hiervan schriftelijk op de hoogte brengen over de reden van de vertraging. Tevens zal aan de student worden aangegeven binnen welke termijn er een antwoord op de klacht mag worden verwacht;
13.7 Aircrew Training Center garandeert de student dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de student zal worden behandeld;
13.8 Aircrew Training Center registreert alle binnengekomen klachten voor een periode van 4 jaar;
13.9 Mocht de student het niet eens zijn met de beslissing van het Aircrew Training Center dan is de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen door in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep van het Aircrew Training Center;
13.10 De Commissie van Beroep behandelt de binnengekomen bezwaar binnen vijf werkdagen na ontvangt, en beantwoord de student schriftelijk, uiterlijk vijf dagen na de binnenkomst van de bezwaar;
13.11 Indien de Commissie van Beroep meer tijd nodig heeft om het bezwaar naar alle redelijkheid op te lossen, dan zal zij de student hiervan schriftelijk op de hoogte brengen over de reden van de vertraging. Tevens zal aan de student worden aangegeven binnen welke termijn er een antwoord op het bezwaar mag worden verwacht;
13.12 De Commissie van Beroep garandeert de student dat elk bezwaar zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de student zal worden behandeld;
13.13 De Commissie van Beroep registreert alle binnengekomen bezwaren voor een periode van 1,5 jaar;
13.14 Het Aircrew Training Center accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken worden afgerond;
13.15 Klachtencommissie en Commissie van Beroep; zie namen en adressen onderaan het document.

 

 

Artikel 14 Vragen aan Aircrew Training Center
14.1 Heeft een (aankomend) student vragen van administratieve aard dan draagt Aircrew Training Center er zorg voor dat deze binnen drie werkdagen zijn beantwoord;
14.2 Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal Aircrew Training Center de (aankomend) student hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle met Aircrew Training Center gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Namen en adressen
Aircrew Training Center BV
Jan van Galenlaan 14
7441JD  Nijverdal
T: 0548 - 657764
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtencommissie Aircrew Training Center
Voorzitter: Charlotte Schmitz
Jan van Galenlaan 14
7441JD  Nijverdal

Commissie van Beroep Aircrew Training Center
Mr F Kolkman
Postbus 828
7600AV  Almelo