Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden hebben de hier onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Aircrew Training Center: centrum voor luchtvaartgerichte opleidingen en gebruiker van deze algemene voorwaarden; Leerling: degene die zich bij het Aircrew Training center heeft ingeschreven voor het volgen van een opleiding; Overeenkomst: de overeenkomst die tussen het Aircrew Training Center en de leerling is gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; schriftelijk: per post, fax, email of via de website.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Aircrew Training Center en op alle door Aircrew Training Center gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Door inschrijving bij het Aircrew Training Center aanvaardt de leerling de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden leerling wordt genoemd, dient hier mede onder te worden verstaan: de persoon die zich voor de leerling garant stelt.

 

Artikel 3 Prijzen
3.1 Op de overeenkomsten van het Aircrew Training Center zijn de tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst zelf of de bijlage (n) waar naar verwezen wordt van kracht.
3.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst tariefbepalende factoren, zoals overheidsheffingen en -toeslagen een wijziging van de tarieven noodzakelijk maken, is het Aircrew Training Center gerechtigd het eerder overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen.

 

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1 Aanmeldigingen zijn voor Aircrew Training Center pas bindend nadat Aircrew Training Center deze schriftelijk, per email of per fax heeft bevestigd.
4.2 De selectieprocedure voor de ATC vliegopleiding is niet vrijblijvend. Als na een succesvolle afronding van de selectieprocedure de aspirant leerling besluit om alsnog niet te starten met de ATC vliegopleiding dan zal het Aircrew Training Center de selectiekosten ad. € 2.000,- verhalen bij de aspirant leerling. Met ondertekening van het aanmeldingsformulier voor de selectieprocedure gaat de aspirant leerling hiermee akkoord.
4.3 Na inschrijving en na een positief resultaat van de selectieprocedure ontvangt de leerling een opleidingsovereenkomst voor de definitieve inschrijving.
4.4 De duur en volgorde van de opleiding worden door Aircrew Training Center ingepland. Het Aircrew Training Center behoudt zich het recht toe hiervan in redelijkheid af te wijken.
4.5 De leerling zal al het mogelijke doen alle facetten van de opleiding in de daarvoor beschikbare tijd af te ronden. De leerling verplicht zich ook per direct contact op te nemen met Aircrew Training Center in geval van problemen en vertragingen in het opleidingstraject.
4.6 De leerling is zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten die gemaakt worden tijdens de opleiding. De leerling is ook verantwoordelijk voor all extra kosten die voortkomen uit overschrijding van de minimaal vereiste aantal vlieguren, herexamens, en vertragingen buiten de schuld van Aircrew Training Center en de vliegschool om.
4.7 De leerling dient zich te houden aan de lokale wetgeving, en verplicht zich om de geldende wetten aldaar na te leven. In geval van misbruik van alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen wordt de opleiding zonder voorafgaande waarschuwing per direct stop gezet zonder restitutie van opleidingsgelden.
4.8 Bij grove nalatigheid van de leerling zal de leerling per direct van de opleiding verwijderd worden zonder restitutie van opleidingsgelden.

 

Artikel 5 Betaling
5.1 Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen, dient de leerling facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen door overschrijving op een door het Aircrew Training Center aan te wijzen bankrekening.
5.2 Een verplichting tot betaling kan niet worden opgeschort ook niet indien de leerling meent enig recht van reclame te hebben. Behoudens toestemming van het Aircrew Training Center vindt geen verrekening plaats.
5.3. Indien niet tijdig binnen de in 5.1 genoemde termijn wordt betaald, is de leerling, na door Aircrew Training Center ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij niet-tijdig betaling wordt over het verschuldigde bedrag rente berekend. De verschuldigde rente is 1,35% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. daarnaast kunnen administratiekosten worden doorberekend met een minimum van € 25,- per factuur.
5.4 In het geval de leerling in gebreke blijft als in artikel 5.4. bedoeld om de betalingsverplichtingen te voldoen, heeft Aircrew Training Center het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de leerling aansprakelijk te stellen voor de schade die daaruit voortvloeit.

 

Artikel 6 Annulering
6.1 De opleidingsovereenkomst is van kracht na ondertekening van de opleidingsovereenkomst. De leerling is vooraf zeer goed geïnformeerd over het opleidingstraject, heeft de Lufthansa vliegschool in Duitsland bezocht, heeft een gesprek met de bank gehad betreffende een financiering voor de opleidingskosten en heeft een selectieprocedure inclusief een psychologisch onderzoek doorlopen. Een selectieprocedure duurt gemiddeld twee maanden en is zowel voor de leerling als voor het Aircrew Training Center voldoende om tot een beslissing te komen.
6.2 Aircrew Training Center en leerling zijn gerechtigd om de overeenkomst te allen tijde vóór aanvang van de opleiding te annuleren. Reeds betaalde opleidingskosten worden terugbetaald. Op het restitueren bedrag wordt € 2.500,- aan organisatiekosten en € 2.000,- voor de kosten voor de selectieprocedure ingehouden.
6.3 Annulering van een eenmaal aangevangen opleiding is mogelijk indien de leerling door ziekte of ongeval blijvend ongeschikt is om de opleiding voort te zetten. Het oordeel van een geneesheer of keuringsarts is in deze bepalend. Op het restitueren bedrag zullen de inmiddels genoten opleidingskosten en 10% van de totale factuurwaarde aan de door Aircrew Training Center gemaakte organisatiekosten in mindering worden gebracht.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Aircrew Training Center is is slechts verantwoordelijk voor schade geleden door de leerling of in verband met de door Aircrew Training Center geleverde diensten als Aircrew Training Center opzet of grove van (één van) haar medewerkers te verwijten is. De aansprakelijkheid van het Aircrew Training Center is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.2. Aansprakelijkheid tijdens de opleidingsperiode bij de vliegschool wordt afzonderlijk tussen de vliegschool en de leerling geregeld. De leerling vrijwaart Aircrew Training Center voor aansprakelijkheid voor schade en/of letsel die tijdens de vliegopleiding bij de vliegschool ontstaat.
7.3. De leerling dienst de namens de vliegschool gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen.
7.4 Aircrew Training Center aanvaardt, behoudens opzet of grove schuld van (medewerkers van) het Aircrew Training Center, geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de leerling die tijdens op opleiding of gedurende het verblijf in de ruimten van het Aircrew Training Center ontstaan.

 

Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien naar het redelijk oordeel van Aircrew Training Center een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van Aircrew Training Center zoals staking, ziekte personeel, vervoersproblemen, weersomstandigheden, maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen, terroristisch aanslagen en ernstige ongevallen, storing in energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestaties door derden van wie Aircrew Training Center een en andere betrekt. Eventueel door leerling vooruitbetaalde gelden zullen door Aircrew Training Center in dat geval rato worden terug betaald, na aftrek van 10% van de tottale factuurwaarde als vergoeding voor de door Aircrew Training Center reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 9 Privacy
Aircrew Training Center bewaart alle door de leerling versterkte gegevens zorgvuldig. deze gegevens zal Aircrew Training Center niet dan na voorafgaand overleg met de leerling aan derden te inzage geven.

 

Artikel 10 Overzicht opleidingen
De algemene voorwaarden gelden voor alle trainingen van het Aircrew Training center; de vliegopleiding, de Airline Transition Course en de TR Training.Artikel 11 Het opleidingsprogramma & studieduur
Het opleidingsprogramma en de studieduur zijn geformuleerd in de studiegids die wordt uitgereikt voor aanvang van de selectieprocedure en staat beschreven op de website van het Aircrew Training Center.Artikel 12 Examinering
12.1 Het Aircrew Training Center biedt een EASA integrated vliegopleiding. Na afronding van de vliegopleiding is de leerling in het bezit van een CPL ME/IR fronzen ATPL brevet.
12.2 Het Aircrew Training Center heeft een samenwerkingsovereenkomst met Lufthansa Flight Training - Pilot Training Network. Alle trainingen van het Aircrew Training Center voldoen aan de eisen gesteld door de European Aviation Safety Agency, een agentschap van de Europese Unie.
12.3 Indien een TRI/TRE (bevoegd examinator) van mening is dat de kandidaat in een herexamen niet het beoogde niveau kan halen, kan toegang tot een herexamen worden ontzegd. De examinator zal in deze zeer uitzonderlijke situatie alle partijen schriftelijk informeren en aan alle partijen een schriftelijke toelichting geven.Artikel 13 Klachten
13.1 Heeft een leerling klachten dan probeert hij/zij deze eerst met de instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan de leerling schriftelijk een klacht indienen bij het Aircrew Training center. Gezien de strikte syllabus van de vliegopleiding dient een klacht binnen één werkweek ingediend te worden en dient het Aircrew Training Center deze per direct in behandeling te nemen.
13.2 Mocht het Aircrew Training Center meer tijd nodig hebben om de klacht naar alle redelijkheid op te lossen, zal zij de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
13.3 Mocht de leerling het niet eens zijn met de beslissing van het Aircrew Training Center dan is de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep van het Aircrew Training Center.
13.4 Het Aircrew Training Center accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk binnen twee weken worden afgerond.Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle met Aircrew Training Center gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.